Đây là lời tựa, lời dẫn dụ, review sản phẩm... để khách hàng có hứng thú click vào nút kêu gọi hành động